"> Учени от ИОНХ-БАН публикуваха статия в списание с импакт фактор над 52 – IGIC BAS

Учени от ИОНХ-БАН публикуваха статия в списание с импакт фактор над 52

Учени от ИОНХ-БАН публикуваха статия в списание с импакт фактор над 52

17 Dec 2020

Учени от ИОНХ публикуваха обзорна статия в списанието Chemical Reviews:

K.I. Hadjiivanov, D.A. Panayotov, M.Y. Mihaylov, E.Z. Ivanova, K.K. Chakarova, S.M. Andonova and N.L. Drenchev, Chem. Rev., doi: 10.1021/acs.chemrev.0c00487.

Chemical Reviews е сред най-реномираните химически списания и оглавява класацията им в Web of Science. Импакт факторът му е 52.758.

Метал-ограничните структури (MOFs) са сравнително нов клас химични съединения с възможности за фина настройка на техните свойства и с потенциално приложение в най-различни области, като адсорбция, катализ, сензорика, биохимия и др. Обзорът е фокусиран върху изучаване на взаимодействието на MOFs с различни газови молекули (молекули сонди и целеви молекули, като CO2 и H2) посредством вибрационна спектроскопия. Молекулите сонди се използват за детайлно охарактеризиране на материалите, докато споменатите целеви молекули имат отношение към зелената химия, т.е. към опазване на околната среда (съхранение на водород, сепариране на CO2). Статията е изработена в рамките на Националната научна програма “Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита – ЕПЛЮС”. Тя е с отворен достъп и може да се види тук.  (https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.chemrev.0c00487)

към сайт на БАН