"> Албена Дечева-Чакърова – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11, ст. 317

Контакти

Call: + 359 2 979 2504

Email: albena@svr.igic.bas.bg

Албена Дечева-Чакърова

професор д-р, ръководител Лаборатория

Линк към:

Научни интереси

 • Пламъкова атомноабсорбционна спектрометрия;
  поточно-инжекционен анализ;
 • Електротермична атомноабсорбционна спектрометрия за
  анализ на разтвори, суспензии и твърди проби;
 • Атомноемисионна спектрометрия с източник на възбуждане
  индуктивно свързана плазма за анализ на разтвори и твърди проби;
 • Рентгенофлуоресцентен анализ с пълно вътрешно отражение;
 • Развиване на “зелени” аналитични методи, щадящи околната
  среда;
 • Адсорбционни процеси и пречистване на води;
 • Метрология в химията и хемометрия.

Избрани публикации:

 1. J. Hassler, R. Matschat, S. Richter, P. Barth, A. K. Detcheva, H.-J. Waarlo,
  Determination of 22 trace elements in high-purity copper including Se and Te by ETV-ICP OES using SF6, NF3, CF4 and H2 as chemical modifiers”,
  Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 31(3): 642-657 (2016);
 2. A. Detcheva, R. Velinova, A. Manoylova, E. Ivanova,
  Study on the colouration of Bulgarian late-antique and medieval archaeological glass finds by a validated total reflection X-ray fluorescence procedure”,
  Physics and Chemistry of Glasses: European Journal of Glass Science and Technology Part B, 58(5): 217-225 (2017);
 3. A. Detcheva, J. Hassler,
  Investigation of late-antique and early-Christian glass artefacts from South-West Bulgaria by means of electrothermal vaporization inductively coupled plasma optical emission spectrometry”,
  Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 71(4): 476-482 (2018);
 4. L. P. Ivanova, A. K. Detcheva, P. S. Vassileva,
  Characterization of two Bulgarian herbs for use as biosorbents for copper(II)”,
  Analytical Letters, 52(17) (2019) 2650-2662;  
 5. A. Detcheva, J. Hassler, L. Ivanova, C. Hommel, T. Vogt,
  ETV-ICP-OES determination of essential, non-essential and toxic elements in seven Bulgarian herbs”,
  Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 72(4) (2019) 464-471;

Стаж:

 1. 1985 г. –

  Магистър по химия, специалност „Неорганична и аналитична химия“, златен медал за отличен успех

  Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 2. 1985 г.

  Химик

  Института по приложна минералогия, БАН
 3. 1988 г.

  Химик в лаборатория “Аналитична химия”

  ИОНХ-БАН
 4. 2000 г.

  Защита на докторска дисертация на тема: “Атомноабсорбционен анализ на примеси във флуоридна матрица” по специалността “Аналитична химия” 01.05.04. (Диплома от ВАК №27192, издадена на 07.05.2001г.)

  ИОНХ-БАН
 5. 2001 г.

  Младши научен сътрудник в лаборатория “Аналитична химия”

  ИОНХ-БАН
 6. 2007 г.

  Хабилитация по специалността “Аналитична химия” (Свидетелство от ВАК №24523 от 27.08.2007 г. за научно звание по специалността “Аналитична химия” 01.05.04.)

  ИОНХ-БАН
 7. 2007 г.

  Старши научен сътрудник ІІ ст. /доцент/ в лаборатория “Аналитична химия”,

  ИОНХ-БАН

Специализации в чужбина:

 1. Холандия
  Свободен университет, гр. Амстердам, стипендия на холандското правителство
 2. Германия
  стипендия на фондацията “Д-р Антон Калоянов” в Химико-геологичния институт на университета “Фридрих Шилер”, гр. Йена;
 3. Белгия
  Независим национален експерт в Института за сравнителни материали и измервания на Обединения изследователски център към Европейската комисия, гр. Геел

Международно сътрудничество

 • Germany
  Technische Universitaet Bergakademie Freiberg, Institut für analytische Chemie, Freiberg