"> Венелин Енчев – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 11, стая 229

Контакти:

Call: + 359 2 979 3725

Email: venelin@svr.igic.bas.bg, veneline@gmail.com

Венелин Енчев

професор дхн (асоцииран член)

Линк към:

Научни интереси:

 • Пребиотична и
  еволюционна химия.
  Моделиране на механизма на реакции.
 • Влияние на
  средата като катализатор при химични реакции. Реакции с пренос на протон.
 • Структура,
  фотофизични и фотохимични свойства на координационни и органични съединения. Слънцезащитни средства
  за човешка кожа. Молекулна
  структура – биологична активност.   
 • История на науката и  научна политика. 

Избрани публикации:

 1. V. Enchev, N. Markova,
  Tautomerism of inosine in water: Is it possible?”
  Journal of Physical Chemistry B 123 (2019) 622-630.   
 2. V. Enchev, N. Markova, M. Marinov, N. Stoyanov, M. Rogojerov,  A. Ugrinov, I. Wawer, D.M. Pisklak,
  2-Methylthio-imidazolins – a rare case of different tautomeric forms in solid state and in solution
  Structural Chemistry 28 (2017) 757-772.   
 3. V. Enchev, A. Y. Mehandzhiyski,
  Computational insight on the chalcone formation mechanism by the Claisen–Schmidt reaction“,
  International Journal of Quantum Chemistry 117 (2017) e25365.  
 4. V. Enchev, I. Angelov, V. Mantareva, N. Markova,
  2-Carbamido-1,3-indandione – a fluorescent molecular probe and sunscreen candidate”,
  Journal of Fluorescence 25 (2015) 1601-1614.   
 5. V. Enchev, N. Markova, M. Stoyanova, P. Petrov, M. Rogozherov, N. Kuchukova, I. Timtcheva, V. Monev, S. Angelova, M. Spassova,
  Excited state proton transfer in 3,6-bis(4,5-dihydroxy-oxazo-2-yl)benzene-1,2-diol”,
  Chemical Physics Letters 563 (2013) 43-49.    

Членство в професионални организации

2014-                European Peptide Society
1988 – 2017     Съюз на учените в България (СУБ); секретар на секция
“Химия и фармация” (1999-2016) 
2015 – 2016     Председател на УС на Съюза на учените в България
1989 – 1991    World Association of Theoretical Oriented Chemists (WATOC)

Редакционни колегии 

 • Редакционен съвет (2006-2016) и редакционна колегия (2008-2016) на списание Наука, издание на Съюза на учените в България; Главен Редактор (юни 2015 г.  – декември 2016 г.)
 • Editorial Board Member of International Journal of Chemistry (2013-2015),
 • Editorial Board Member of International Journal of Advances in Chemistry (2016-)
 • член на борда на рецензентите на ARKIVOC   
 • рецензент в списанията:
  Journal of Physical Chemistry, Journal of Organic Chemistry, International Journal of Quantum Chemistry, Chemical Physics Letters, Chemical Physics, Journal of Molecular Structure, Spectroscopy Letters, Spectrochimica Acta, Journal of Physical Organic Chemistry, Journal of Photochemistry and Photobiology, Journal of Molecular Modeling, Journal of Biomolecular Structure & Dynamics, Frontiers in Chemistry, Structural Chemistry, Journal of Computational Chemistry, Bioorganic & Medicinal Chemistry, Journal of Molecular Graphics and Modeling, Molecular Simulation, Chemical Monthly, ARKIVOC, Acta Crystallographica, Molecules, Oxidation Communications, Inorganica Chimica Acta, Asian Chemistry Letters, Mendeleev Communications, Molbank, Journal of Computational Science and Engineering,  Supramolecular Chemistry, The Open NMR Journal, etc.                                         

Лекционни курсове: 

“Приложна квантова химия”, ШУ “Еп. К. Преславски” (1995/96-97/98)

“Квантова химия”, ШУ “Еп. К. Преславски” (1993/94-94/95); “ИХТБТ, Разград (1993/94-94/95)    

“Обща химия”, ИХТБТ, Разград (1996/97)

“Неорганична химия”, Технологичен колеж, Разград(1997/98-99/00)

“Колоидна химия”, Технологичен колеж, Разград(2000/01-04/05)

“Квантово-химични методи”, Пловдивски унивеситет,
Пловдив (2007/08-08/09)

“Строеж на веществото”, Пловдивски унивеситет,
Пловдив (2008/09

“QSAR-моделиране на
количествена връзка между структура и биологична активност”, магистърска
програма,  Русенски университет – филиал Разград(2015)

“Квантово-химични методи” (30 ч.), курс за докторанти, БАН (2008-2010, 2019)

Awards

 • Биографични данни са включени в 26th Edition (2009) of Who’s Who in the World.

Стаж:

 1. 1982-1985

  редовен докторант

  Институт по органична химия – БАН
 2. 1985-1998

  научен сътрудник III-I ст.

  Институт по органична химия – БАН
 3. 1998

  старши научен сътрудник II ст.

  Институт по органична химия – БАН
 4. 2011-2019

  професор

  Институт по органична химия – БАН
 5. 1993-1998

  хоноруван доцент

  Шуменски университет “Епископ К. Преславски”
 6. 1993-2005

  хоноруван доцент

  Технологичен колеж – Разград
 7. 2008-2009

  хоноруван доцент

  Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
 8. 2015

  хоноруван професор

  Русенски университет – филиал Разград
 9. 2019

  професор

  Институт по обща и неорганична химия – БАН

Международно сътрудничество

 • Institute of Chemistry, Faculty of Natural Sciences & Mathematics, Skopje University, Macedonia
 • • Facultes Universitaire Notre Dame de la Paix, Namur, Belgium