"> Даниела Стоянова – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11, ст. 311

Контакти

Call: 02/9793907

Email: dsto@svr.igic.bas.bg

Даниела Стоянова

доцент д-р

Линкове към:

Научни интереси:

Синтез на катализатори, базиращи се на нови носители, изследвани за хетерогенни каталитични процеси като: редукция на  NO с CO, NO+CO+O2, окисление на СО и въглеводороди, както и  изследване на устойчивостта на катализаторните композиции към каталитични отрови – SO2, H2O-пари. Създаване на фотокатализатори върху различни подложки, подходящи за разграждане на токсични отпадни газове. Интереси в областта на “зелената “ химия за опазване на околната среда. 

Избрани публикации:

 1. N. Kassabova, D. Stoyanova, D. Vladov, D. Mehandjiev, D. Shishkov
  “Spent Pd catalyst – component for oxide catalysts, designed for CO oxidation and NO reduction”,
  Chemical Engineering Journal 120 (2006) 107-111.
 2. D. Stoyanova, R. Nikolov, M. Khristova, D. Paneva, D. Mehandjiev,
  ”Catalytic activity of Fe/AC, obtained by impregnation of actived carbon in aqueous and non-aqueous media, to neutralize NO”,
  Journal of Porous Materials 16 (2009) 1-7
 3. D. Stoyanova, P. Georgieva, N. Kasabova,
  “Pd-containing catalysts promoted by NiO designed for reduction of NO with CO at stoichiometric NO/CO ratio”,
  Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis 108 (2013) 391- 402
 4. D.Stoyanova, P. Georgieva, I. Avramova, K. Aleksieva, D. Marinova, D. Mehandjiev,
  “Nitric Oxide (Nо) Decomposition On Catalysts, Containing Oxides Of Lanthanum And Cerium, Supported On Γ-Alumina”,
  Journal of rare earths 37 (2019) 151-159.
 5. D. Stoyanova, I. Stambolova, V. Blaskov, K. Zaharieva, I. Avramova, O. Dimitrov, S. Vassilev , A. Eliyas, N.Nedjalkov,
  “Mechanical milling of hydrothermally obtained CaTiO3 – morphology and photocatalytic activity”,
  Nano-Structures and Nano-Objects 18 (2019) 100301.

Стаж:

 1. 1993 г.

  магистър, инженер-химик по специалност Неорганични и електрохимични производства

  Висш Химикотехнологически Институт - София
 2. магистър, инженер-химик по специалност промишлена екология, инспектор по опазване на околната среда

  Висш Химикотехнологически Институт - София
 3. 1996 г.

  химик в лаб. “Химични проблеми по опазване на околната среда“

  ИОНХ-БАН
 4. 2002 г.

  доктор

  ВАК
 5. 2003 г.

  н . с. III степен специалност химична кинетика и катализ

  ИОНХ-БАН
 6. 2004 г.

  главен асистент специалност химична кинетика и катализ

  ИОНХ-БАН
 7. 2021 г.

  доцент

  ИОНХ-БАН

Международно сътрудничество:

 1. Republica Serbia
  Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, Department of Catalysis and Chemical Engineering