"> Деляна Манасиева – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11, ст. 323

Контакти

Call: 02 979 /39 04 (25 89)

Email: d.manasieva@gmail.com; manasieva@svr.igic.bas.bg

Деляна Манасиева

доцент д-р

Линкове:

Научни интереси

 • Кристализационни и утаечни методи за синтез на неорганични соли кристалохидрати и смесени кристали; Физикохимичен анализ на водно-солеви системи; Комплексонометрия в различни варианти, неутрализационен анализ, йодометрия и др.;
 • Електрохимични изследвания с хибридни, литиеви и натриеви моделни батерии;
 • Матрична инфрачервена спектроскопия; Раман спектроскопия;
 • Неорганична кристалохимия и рентгеноструктурен анализ.

Избрани публикации:

 1. Marinova,D.M., Kostov, V.V., Nikolova, R.P., Kukeva, R.R., Zhecheva, E.N., Stoyanova, R.K.,
  Redox properties of alluaudite sodium cobalt manganese sulfates as high-voltage electrodes for rechargeable batteries,
  Chemical Communications, 54 (2018) 5466-5469.
 2. Marinova, D., Kukeva, R., Zhecheva, E., Stoyanova R.,
  Selective Sodium Intercalation into Sodium Nickel-Manganese Sulfate for Dual Na-Li-Ion Batteries ”,
  Physical Chemistry Chemical Physics, 20 (2018) 12755-12766.
 3. Marinova,D.M., Kostov, V.V., Nikolova, R.P., Kukeva, R.R., Zhecheva, E.N., Sendova-Vasileva, M. B., Stoyanova, R.K.,
  From kröhnkite- to alluaudite-type of structure: novel method of synthesis of sodium manganese sulfates with electrochemical properties in alkali-metal ion batteries”,
  Journal of Materials Chemistry A, 44 (2015) 22287-22299.
 4. Marinova, D., Karadjova, V., Stoilova, D.,
  Infrared spectroscopic study of SO42− ions included in M′2M′′(SeO4)2⋅6H2O (Me′ = K, NH4+; M′′ = Mg, Co, Ni, Cu, Zn) and NH4+ ions included in K2M(XO4)2⋅6H2O (X = S, Se; M = Mg, Co, Ni, Cu, Zn) ”,
  Spectrochimica Acta A, 134 (2015) 526-534.
 5. Stoilova, D., Marinova, D., Georgiev, M.,
  Hydrogen bond strength in chromates with kröhnkite-type chains, K2Me(CrO4)2·2H2O (Me = Mg, Co, Ni, Zn, Cd) ”,
  Vibrational Spectroscopy, 50 (2009) 245-249.

Стаж:

 1. 2002 г.

  магистър, специалност „Химия и физика“

  СУ „Св. Кл. Охридски”
 2. 2004 г.

  химик в лаборатория ХПООС

  ИОНХ-БАН
 3. 2010 г.

  асистент в лаборатория ХПООС

  ИОНХ-БАН
 4. 2011 г.

  доктор „Неорганична химия“

  ИОНХ-БАН
 5. 2012 г.

  главен асистент в лаб.“Интерметалиди и интеркалационни материали”

  ИОНХ-БАН
 6. 2019 г.

  доцент „Неорганична химия“

  ИОНХ-БАН

Специализации:

 1. България
  Международно училище „Въведение в структурен анализ по метода на Ритвелд"
 2. Испания
  Електрохимични изследвания на натриеви моделни батерии, програма ЕРАЗЪМ+, Испания, Университет на Кордоба

Международно сътрудничество

 • Department of Mineralogy and Crystallography, University of Vienna