"> Росица Кукева – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. Акад. Георги Бончев бл. 11

Контакти

Call: 02 979 35 74

Email: rositsakukeva@yahoo.com

Росица Кукева

докторант

Научни интереси:

EПР спектрометрия. Анализ на проби от неорганичен и органичен произход в твърдо и течно състояние с цел идентифициране на парамагнитни центрове, установяване симетрията на обкръжаващате ги йони и разпределението им в диамагнитната матрица. Количествена оценка на парамагнитните центрове, включително и радикали, в твърдофазни матрици. Обект на анализ – силикати, оксиди, органометални съединения, електродни материали за Na-, Li-йонни батерии, органични матрици – кожи, хартия, дървесина и др.

Стаж:

 1. 2002 г.

  магистър по Химия, специалност „Неорганична и аналитична химия“

  СУ „Св. Кл. Охридски”
 2. 2002 г.

  химик

  ИАОСВ, МОСВ
 3. 2008 г

  химик

  БАБХ, МЗХ
 4. 2014 г.

  химик

  ИОНХ-БАН