"> Красимир Л. Костов – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 11, стая 503

Контакти

Call: + 359 2 979 2536

Email: klkostov@svr.igic.bas.bg, klkostov@gmail.com

Красимир Л. Костов

доцент д-р (Пенсионер)

Линк към:

Научни интереси:

Те са свързани с Науката за повърхността и с
експериментални изследвания основно с методите Спектроскопията на енергетичните
загуби на електрони (HREELS), Рентгенова фотоелектронна спектроскопия (XPS),
Дифракция на бавни електрони (LEED) и по-точно:

 • изследване локалната структура
  на някои адсорбати (етилен, ацетилен, кислород, СО, NO) върху монокристални
  повърхности като Ir(111), Ru(0001), Si(100)-(2×1).
 • Изследване динамиката на
  повърхността на твърдите тела: измерване на дисперсиите на адсорбатните вибрации
  и на повърхностните фонони. 
 • Синхротронни измервания
  на времето на пренос на заряд от адсорбатите към повърхността на адсорбента;
 • Изследване на
  повърхностните фононни модове и тяхната дисперсия на добре подредени тънки
  слоеве (NiO, MnO) върху монокристални повърхности като Ag(100), Ni(100),
  Pt(111). 
 • Изследване
  на промяната на свързващите енергии на дълбоколежащите електронни нива
  на повърхностните атоми вследствие на протичащите върху повърхностите
  взаимодействия.

Избрани публикации:

 1. S. Lizzit, R. Larciprete, P. Lacovig, K.L. Kostov, D. Menzel,
  Ultrafast Charge Transfer at Monolayer Graphene Surfaces with Varied Substrate Coupling,
   ACS Nano, 7 (5), 2013, pp 4359–4366.
 2. K.L. Kostov, S. Polzin, S.K. Saha, O. Brovko, V. Stepanyuk, W. Widdra,
  Германия Surface-phonon dispersion of a NiO(100) thin film,
  Physical Review B  87 (23), 2013, Art.  Number: 235416
 3. A. Sachse, V. Hulea, K.L. Kostov, E. Belamie,  B. Alonso,
  Improved silica-titania catalysts by chitin bio-templating,
  Catal. Sci. Technol., 2015, 5, 415-427. 
 4. K. L. Kostov, F. O. Schumann, S. Polzin, D. Sander, and W. Widdra,
  NiO growth on Ag(001): A layer-by-layer vibrational study,
  Physical Review B 94 (2016) Art. Num. 075438,
 5. M. Milanova, K.L. Kostov, R. Iordanova , L. Aleksandrov , A. Yordanova, T. Mineva,  
  Local structure, connectivity and physical properties of glasses in the B2O3– Bi2O3-La2O3-WO3 system,
  Journal of Non-Crystalline Solids 516 (2019) pp.35-44

Международно сътрудничество

 • 1990-2004  с проф.д-р Дитрих Менцел на тема „Адсорбция върху повърхностите на твърдите тела: микроскопичен анализ на състоянията и процесите. Подпроект: Вибрационни свойства на повърхности и aдсорбати“.
 • 2001-2013 с проф. д-р Дитрих Менцел и д-р Силвано Лицит по теми: (а) „Ултрабърз пренос на заряд при повърхностите, изследван чрез Оже-Раман резонансна спектроскопия: зависимост на временните константи от силата на взаимодействието“, (б) „Адсорбат индуцирани промени на повърхностните дълбоколежащи нива: в сила ли е правилото на адитивност и за ко-адсорбати?“, (в) „Ултрабърз пренос на заряд при повърхностите и в слоеве: дву- или три-мерни крайни състояния“.
 • 2000- и сега с проф. д-р Волф Видра, Институт по физика, Мартин-Лутер-Университет, Хале/Витенберг, Германия, в рамките на проекти: (а) Вибрационни свойства на тънки оксидни слоеве на преходните метали; (б) Функционални оксидни повърхности: атомна структура и локална електронна спектроскопия на сложно оксидни системи; (б) Стрес и динамика на решетките в мултифероидни системи“.
 • 2012- и сега с проф. д-р Бруно Алонсо, проф. д-р Емануел Белами и проф. д-р Цонка Минева, Институт Шарл Герхард, Монпелие, ФранцияProf. Dr. Bruno Alonso, Prof. Dr. Emmanuel Belamie and Prof. Dr. Tzonka Mineva, Institut Charles Gerhardt Montpellier, „Изследване на биополимерни-оксидни нанокомпозитни материали с методите на фотоелектронната спектроскопия и ядрения магнитен резонанс”.

Стаж:

 1. 1979 г.

  магистър по физика, специалност „Физика на полупроводниците“

  СУ „Св. Кл. Охридски”
 2. 1987 г.

  доктор по химия

  ИОНХ-БАН
 3. 1988 г.

  асистент

  ИОНХ-БАН
 4. 1998 г.

  доцент

  ИОНХ-БАН

Специализации в чужбина:

 1. Германия
  Хумболдтов стипендиант в Института Е20 на проф.д-р Дитрих Менцел при Физическия Факултет на Техническия Университет Мюнхен
 2. Германия
  Технически Университет-Мюнхен
 3. Германия
  Макс-Планк-Институт по динамика и самоорганизация в Гьотинген
 4. Франция
  Институт Шарл-Герхард (CNRS, MACS), Монпелие
 5. Германия
  Факултет по природни наука на Мартин-ЛутерУниверситет, Хале/Витенберг