"> Стефка Тепавичарова – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ-БАН, ул. Акад. Георги Бончев бл. 11, стая 602

Контакти

Call: + 359 2 979 39 26

Email: stepav@svr.igic.bas.bg

Стефка Тепавичарова

доцент д-р

Линк към:

Научни интереси:

Неорганична химия; Процеси на разтворимост и кристализация; Кристалохимия; Синтез на неорганични материали; Чисти продукти и чисти химични технологии; Термодинамика на фазови равновесия, Химия на околната среда; Химия на морето; Технологии на козметични продукти с природни суровини.

Избрани публикации:

1. Balarew, Chr.,  Tepavitcharova, S., Kamburov, S.,
Study of the Spontaneous Crystallization of Na2SO4·7H2O and Na2SeO4·7.5H2O
Monatshefte für Chemie, 149(2) 2018, 289 – 298.
ISSN: 0026-9247, ISI IF=1.285 (2017) Q3 Q2 (2017 scimago) 

2. S. Tepavitcharova,D. Havlíček,I. Matulková, D. Rabadjieva, Chr. Balarew, R. Gergulova, I. Němec, I. Císařová, J.Plocek,
Solid phases in the systems glycine – ZnX2 – H2O (X = Cl, Br, I) at 25oC
Monatshefte für Chemie, 149(2) 2018, 299-311.
ISSN: 0026-9247, ISI IF=1.285 (2017) Q3 Q2(2017 scimago) 

3. D. Rabadjieva, A. Kovacheva, S. Tepavitcharova, M. Dassenakis, S. Karavoltsos,
Trace metals pollution of waters and soils in Kardjali region, Bulgaria,
Environ Monit Assess 190(7), 2018, 383-399.
SSN: 0167-6369, ISI IF 1.807 (2017) Q3 Q2(2009 scimago)
DOI 10.1007/s10661-018-6766-4.

4. Balarew, C., Rabadjieva, D., Tepavitcharova, S., Kamburov, S.,
Moisture-mediated mechanism of the decomposition of Na2SO4·7H2O and Na2SeO4·7.5H2O,
Journal of Solid State Chemistry, 279, 2019.
ISSN 0022-4596, IF (2018) 2.291, Q2
DOI 10.1016/j.jssc.2019.120934.

5. A. Kovacheva, I. Vladov, M. Gabrashanska, D. Rabadjieva, S. Tepavitcharova, V. Nanev, M. Dassenakis, S Karavoltsos,
Dynamics of trace metals in the system water – soil – plant – wild rats – tapeworms (Hymenolepis diminuta) in Maglizh area, Bulgaria,
Journal of Trace Metals in Medicine and Biology 58 (2020) 126440. 
ISSN: 0946-672X, IF (2018) 2.985, Q2.
DOI 10.1016/j.jtemb.2019.126440.

Стаж:

 1. 1978

  Магистър по Химия, специалност „Неорганична химия“,

  СУ „Св. Кл. Охридски”
 2. 1978

  Химик в “Лаборатория по солеви системи”

  ИОНХ-БАН
 3. 1989

  Доктор по неорганична химия

 4. 1990

  Научен сътрудник

  ИОНХ-БАН
 5. 2004

  Доцент

  ИОНХ-БАН
 6. 2005 - 2016

  Ръководител на лаборатория „Солеви системи и природни ресурси”

  ИОНХ-БАН

Международно сътрудничество

 1. Република Чехия
  Карловия университет на Прага
 2. Република Чехия
  Чешка академия на науките, Институт по неорганична химия
 3. Гърция
  Национален университет на Атина
 4. Русия
  Руски университет по химични техлогии “Д. Менделеев”
  Москва

Членство в международни организации и участие на експертно ниво:

 • 1996 – 1999 - Асоцииран член на Commission V.8
 • 2000-2001 - Национален представител и член на Subcommittee Solid Solubilities, Commission on Solubility Data (V.8)
 • 2002 – 2020 - Член на Subcommittee on Solubility and Equilibrium Data
 • Международен съюз по чиста и приложна химия (IUPAC)
 • Европейска комисия, Брюксел