"> Мария Калъпсъзова – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11, ст. 323

Контакти

Call: 02 979 /39 04 (25 89)

Email: maria_l_k@svr.igic.bas.bg; maria.kalapsazova@gmail.com

Мария Калъпсъзова

гл. асистент д-р

Линкове:

Научни интереси

Xимия на твърдото тяло. Разработване, структурно и електрохимично охарактеризиране на  натриеви и литиеви интеркалационни съединения (оксиди) като електродни материали за презаредими алкално-йонни батерии. Получаване на перспективни екологични електродни материали с приложение за съхранение на енергия, генерирана от възобновяеми източници. Целенасочено модифициране на слоести оксиди за подобряване на електрохимичните им характеристики.

Избрани публикации

 1. М. Kalapsazova; H. Rasheev; E. Zhecheva; A. Tadjer and R. Stoyanova,
  Insights into the Function of Electrode and Electrolyte Materials in a Hybrid Lithium-Sodium Ion Cell”, 
  Journal of Physical Chemistry C 123 (2019), 11508-11521.
 2. M. Kalapsazova, S. Ivanova, R. Kukeva, S. Simova, S. Wegner, E. Zhecheva and R. Stoyanova,
  Combined use of EPR and 23Na MAS NMR spectroscopy for assessing the properties of mixed cobalt-nickel-manganese layers of P3-NayCo1-2xNixMnxO2”,
  Physical Chemistry Chemical Physics 19 (2017), 27065-27073.
 3. M. Kalapsazova, E. Zhecheva, G. Tyuliev, D. Nihtianova, L. Mihaylov and R. Stoyanova,
  Effect of the particle size distribution and of the electrolyte salt on the intercalation properties of P3- Na2/3Ni1/2Mn1/2O2” ,
  Journal of Physical Chemistry C 121 (11), (2017), 5931-5940.
 4. M. Kalapsazova, M., G. F. Ortiz , J. L.Tirado, O.Dolotko,  E. Zhecheva,  D. Nihtyanova,  L. Mihaylov and R. Stoyanova, 
  P3-type of layered sodium-deficient nickel-manganese oxides: a flexible structural matrix for reversible sodium and lithium intercalation“,
  ChemPlusChem 80 (11), (2015), 1642-1656.
 5. M. Kalapsazova, R. Stoyanova, E. Zhecheva, G. Tyuliev and D.Nihtianova, 
  Sodium deficient nickel-manganese oxides as intercalation electrodes in lithium ion batteries“,
  Journal of Materials Chemistry A 2, (2014), 19383-19395.

Стаж:

 1. 2008 г.

  бакалавър, специалност „Органични химични технологии“

  ХТМУ-София
 2. 2009 г.

  магистър, специалност „Целулоза, хартия и опаковки“

  ХТМУ-София
 3. 2017 г.

  доктор, направление Химически науки (химия на твърдото тяло), Лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни метериали“ ,

  ИОНХ-БАН
 4. 2019 г.

  главен асистент, направление Химически науки (химия на твърдото тяло), Лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни метериали“

  ИОНХ-БАН

Специализации в чужбина:

 1. Германия
  Helmholtz Institute Ulm, Electrochemical Energy Storage, Ulm,
  стипендия на DAAD „Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists
 2. Испания
  Universidad de Córdoba, Cordoba
  по проект BG051PO001-3.3.01-0001 „Наука и бизнес“;
 3. Германия
  Technische Universität Dresden, Dresden,
  по програма Erasmus