"> Ралица Велинова – IGIC BAS

Адрес

Институт по обща и неорганична химия – БАН Ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11, стая 523 1113 София

Контакти

Call: + 359 2 979 3571

Email: raligeorgieva@svr.igic.bas.bg, raligeorgieva@abv.bg

Ралица Велинова

доцент, д-р

Линкове:

Научни интереси:

 • В областта на неорганичното материалознание и химия за опазване на околната среда.
 • Синтез на нови материали.
 • Инструментални методи за анализ.

Избрани публикации:

 1. A. Detcheva, R. Velinova, A. Manoylova, E. Ivanova,
  Study on the Colouration of Bulgarian Late-antique and Medieval Archaeological Glass Finds by a Validated Total Reflection X-ray Fluorescence Procedure”,
  Physics and Chemistry of Glasses: European Journal of Glass Science and Technology Part B 58(5)  (2017) 217–225.
 2. R. Velinova, S. Todorova, B. Drenchev, G. Ivanov, M. Shipochka, P. Markov, D. Nihtianova, D. Kovacheva, A.V. Larin, A. Naydenov,
  Complex study of the activity, stability and sulfur resistance of Pd/La2O3– CeO2-Al2O3 system as monolithic catalyst for abatement of methane“,
  Chemical Engineering Journal 368 (2019) 865–876.
 3. S. Todorova, A. Naydenov, R. Velinova, H. Kolev, A. V. Larin, D. Stoyanova, M. Shopska, K. Tenchev, P. Stefanov,
  Pd–MeOx/Al2O3 (Me = Co, La, Ce) catalysts for methane combustion”,
  Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis 126 (2019) 663–678.
 4. M . Gancheva, R. Velinova, P. Konova, P. Stefanov, R. Iordanova, A. Naydenov,
  On the stabilization of the oxidized state of palladium by CuWO4 for application as catalyst in abatement of C1-C4 hydrocarbons emissions”,
  Materials Research Express 6(8) (2019) 085554.

Стаж:

 1. 2001 г.

  магистър инженер-химик, специалност „Силикатни материали“

  Химикотехнологичен и металургичен унивеситет - София, България
 2. 2010 г.

  доктор по ”Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали” (шифър 02.10.12)

  Химикотехнологичен и металургичен унивеситет - София, България
 3. 2008 г.

  химик в Лаборатория „Аналитична химия“

  ИОНХ-БАН
 4. 2010 г.

  главен асистент, специалност „Аналитична химия“

  ИОНХ-БАН

Специализации в чужбина:

 1. Португалия
  Университет в Авейро