"> Архив | IGIC BAS

Архив

Открита процедура по ЗОП с предмет:
“Доставка на три съвременни спектроскопски апарата за анализ на повърхността и обема на материали: рентгенов фотоелектронен спектрометър, многочестотен спектрометър за електронен парамагнитен резонанс и атомноемисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма”

Документация

Уникален номер в регистъра на АОП: 599842
Публикувано на: 16.04.2014 г.
Валидно до: 26.05.2014 г.
приключилa

Публична покана за обществена поръчка с предмет:
„Осигуряване на консумативи за нуждите на Институт по обща и неорганична химия – БАН”

Пакет от документи

Публикувано на: 23. 05. 2013 г
Валидно до 30. 05 . 2013 г 17:00
Уникален номер в регистъра на обществени поръчки:  9015852

Публична покана за обществена поръчка с предмет:
„Услуги по осигуряване на публичност по проект BG051PO001-3.3.06-0050: „Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда: от дизайн до иновации” за нуждите на „Институт по обща и неорганична химия – БАН“

Пакет от документи

Публикувано на: 23. 05. 2013 г
Валидно до 30. 05 . 2013 г
приключила

Уникален номер в регистъра на обществени поръчки: 9015853

Публична покана за обществена поръчка с предмет:

Доставка на научна апартура – Анализатор за автоматично определяне на специфична повърхност на материали и разпределение на пори, за нуждите на Институт по обща и неорганична химия- БАН.”

Пакет от документи

Публикувано на: 23. 04. 2013 г
Валидно до 30. 04 . 2013 г

приключила

Уникален номер в регистъра на обществени поръчки: 9014782

Публична покана за обществена поръчка с предмет:
„Доставка на преносими компютри, компютърна техника и консумативи за нуждите на Институт по обща и неорганична химия – БАН”

Пакет от документи

Публикувано на: 28. 01. 2013 г
Валидно до 05. 02. 2013 г
приключила

Уникален номер в регистъра на обществени поръчки: 9011581

Публична покана за обществена поръчка с предмет:
„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина за нуждите на Институт по обща и неорганична химия – БАН”

Пакет от документи

Публикувано на: сряда 16. 01 .2013
Валидно до: сряда, 23. 01. 2013
приключилаУникален номер в регистъра на обществени поръчки:  9011210