"> Интерметалиди и интеркалационни материали | IGIC BAS

Интерметалиди и интеркалационни материали

Научна тематика

Тематиката на Лабораторията е съсредоточена върху изучаване на материали за съхранение на чиста енергия. Научната програма се развива в няколко направления:

 1. Дизайн на интеркалационни съединения като електродни материали за литиево-и натриево-йонни батерии;
 2. Многокомпонентни системи за суперкондензатори;
 3. Композитни оксидни системи като термоелектрични материали;
 4. Интерметалиди за съхранение на водород;
 5. Развитие на спектроскопските методи (електронен парамагнитен резонанс, инфрачервена и Раман спектроскопия) за анализ на локалната структура на електродни материали

Всички дейности следват общ научен подход: от целенасочен синтез, през комплексно охарактеризиране до определяне на химични и физични свойства. Изучават се слоести оксиди и полианионни съединения на основата на фосфати и сулфати като иновативни електродни материали за литиево/натриево-йонни батерии; многокомпонентни хидроксиди/оксиди като електроди за хибридни суперкондензатори; нанокомпозитни на основата на магнезий за съхранение на водород. Разработват се оригинални методи за синтез, позволяващи контрол на състава, структурата и морфологията на материалите. За охарактеризиране на материалите се прилага цялостен комплекс от физико-химични методи: рентгеноструктурни, спектроскопски, микроскопски, термични, сорбционни и електрохимични, което позволява детайлно описание на механизма на процесите на обратима интеркалация/деинтеркалация и хидриране/дехидриране. Чрез вникване във взаимовръзките между макроскопските свойства на съединенията и локалната структура на изграждащите ги компоненти се създават по-ефективни материали и се контролират свойствата на вече известни.

Служители:

Радостина Стоянова

професор д-р, ръководител Лаборатория

Call: 02 979 39 15

Email: radstoy@svr.igic.bas.bg

  Виолета Колева

  професор д-р

  Call: 02 979 35 66

  Email: vkoleva@svr.igic.bas.bg; vilkoleva61@gmail.com

   Ели Григорова

   доцент д-р

   Call: 02 979 25 63

   Email: egeorg@svr.igic.bas.bg

    Деляна Манасиева

    доцент д-р

    Call: 02 979 /39 04 (25 89)

    Email: d.manasieva@gmail.com; manasieva@svr.igic.bas.bg

     Мария Калъпсъзова

     доцент д-р

     Call: 02 979 /39 04 (25 89)

     Email: maria_l_k@svr.igic.bas.bg; maria.kalapsazova@gmail.com

      Соня Харизанова

      гл. асистент д-р

      Call: 02 979 /39 04 (25 89)

      Email: sonya@svr.igic.bas.bg; soncheto@gmail.com

       Павел Марков

       гл. асистент д-р

       Call: 02 979 25 63

       Email: pvlmarkov@yahoo.com; pvlmarkov@svr.igic.bas.bg

        Росица Кукева

        докторант

        Call: 02 979 35 74

        Email: rositsakukeva@yahoo.com

         Силва Станчовска

         гл. асистент, д-р

         Call: 02 979 /39 04 (25 89)

         Email: sil_stan@abv.bg; stanchovska@svr.igic.bas.bg

          Екатерина Жечева

          професор д-р (Пенсионер)

          Call: 02 979 39 15

          Email: zhecheva@svr.igic.bas.bg

           Любен Бориславов

           асистент

           Call: 02 979 / 39 04

           Email: lubenkr@abv.bg

            Трайче Тушев

            техник-химия

            Call: 02 979 / 39 04

            Email: trajce_tusev65@hotmail.com

             Проекти

             KП-06-Д002/3 от 18.5.2023 г.

             Фонд „Научни изследвания“
             Програма M-ERA.NET – 2022 г.
             ръководител проф. д-р Р. Стоянова
             период: 2023-2026 г.

             KП-06-Н69/1 от 8.12.2022

             Фонд „Научни изследвания“
             Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г.
             ръководител доц. д-р Д. Манасиева
             период: 2022-2025 г.

             прочети повече

             KП-06-Н69/7 от 15.12.2022 г.

             Фонд „Научни изследвания“
             Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г.
             ръководител гл. ас. д-р М. Калъпсъзова
             период: 2022-2025 г.

             KP-06-DV-6/16.12.2019

             Фонд „Научни изследвания“
             Национална научна програма "Вихрен 2019"
             модул „Водещ учен“
             ръководител проф. д-р Р. Стоянова
             период: 2020-2024

             прочети повече

             КП-06-Н27/9

             Фонд „Научни изследвания“
             Водещ изследовател от ИОНХ:
             доц. д-р Е. Григорова
             Период: 2018-2021 г.

             прочети повече

             Проект № BG05M20P001-1.002-0014

             ОП „НОИР”
             Водещ изследовател от ИОНХ:
             проф. д-р Р. Стоянова
             Период: 2019-2023 г.

             прочети повече

             "Съхранение на енергия и водородна енергетика", Д01-160/28.08.2018

             МОН
             Водещ изследовател от ИОНХ:
             проф. д-р Р. Стоянова
             Период: 2018-2022 г.

             прочети повече

             Договор Д01-155/28.08.2018

             МОН
             Водещ изследовател от ИОНХ:
             проф. д-р Р. Стоянова
             Период: 2018-2022 г.

             прочети повече

             KП-06-КИТАЙ/8 от 24.11.2020 г.

             Фонд „Научни изследвания“
             Двустранно сътрудничество България-Китай
             ръководител доц. д-р Д. Манасиева
             период: 2020-2023

             прочети повече

             ДН09/13 от 16.12.2016 г.

             Фонд „Научни изследвания“
             Ръководител:
             проф. д-р Р. Стоянова
             Период: 2017-2020 г.

             прочети повече

             KП-06-OПР 04/5 от 08.12.2018 г.

             Фонд „Научни изследвания“
             Водещ изследовател от ИОНХ:
             проф. д-р Р. Стоянова
             Период: 2018-2021 г.

             прочети повече

             Компонент 1 “Съхранение и преобразуване на възобновяема енергия”

             МОН
             Водещ изследовател от ИОНХ:
             проф. д-р Р. Стоянова
             Период: 2018– 2023 г.

             прочети повече