"> Тина Дилова | IGIC BAS

Тина Дилова

На 5 октомври 2020г. от 14 часа в аудиторията на ул. „акад. Г. Бончев” бл.11, ет. 2, София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Изследване процесите на формиране на сензорни елементи на основата на тънки филми”

на Тина Дилова, задочен докторант в ИОНХ-БАН

Професионално направление 4.2. Химически науки,

научна специалност: Химия на твърдото тяло

Автореферат

Научен ръководител:

проф. д-р Пламен Стефанов

 

Председател на научното жури:

проф. д-р Даниела Ковачева – становище

 

Членове на научното жури:

проф. д-р Цонка Миневарецензия

проф. дн. Корнели Григоров – рецензия

проф. д-р Цветанка Бабева – становище

проф. д-р Пламен Стефанов – становище