"> София Славова – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. Акад. Георги Бончев бл. 11, стая 229

Контакти

Email: sslavova@svr.igic.bas.bg, st013629@student.spbu.ru

София Славова

асистент

Линк към:

Научни интереси:

Теоретично изследване на ново поколение координационни съединения със зададени оптични свойства – хетерометалните молекулни системи, основани на комбинация от d- и f-елементи. Изследване на структура и електронно строеж на d-f хетерометалните полиядрени молекулни ансамбли с използване на теория на функционала на плътността (DFT). Квантовохимични изчисления (TDDFT) на сериите от комплекси на лантанидите и d-f хетерометалните системи за моделиране на фотофизичните свойства – получаване на информация на природата на възбудените състояния, участващи в процесите на абсорбция и излъчване на светлина, обясняване на процесите на пренос на енергия във възбудено състояние и формулиране на възможни луминесцентни механизми в данните системи.

          Изследванията в областта на пребиотичната химия и произхода на живота, които са фокусирани върху разбирането как и по какъв начин в резултат на химична и биологична еволюция се образуват протеини, нуклеинови киселини, въглехидрати и липиди. Разработка и моделиране на нови реакционни пътища за образуване на нуклеинови бази от молекула формамид с помощта на ab initio квантово-химични изчисления. Оптимизация на геометриите и енергиите на реагентите, продуктите и на преходните състояния и моделиране на вътрешна реакционна координата (IRC) на пребиотични реакции с използване на теория на Möller-Plesset (MP2).

Публикации:

 1. I. A. Belyaev, S.O. Slavova, I.V. Solovyev, V.V. Sizov, J. Jänis, E.V. Grachova, I.O. Koshevoy.
  Solvatochromic dual luminescence of Eu–Au dyads decorated with chromophore phosphines.
  Inorg. Chem. Front., 2020, Vol. 7, pp. 140-149.
 2. II. V.Khistiaeva, A.S.Melnikov, S.O.Slavova, V.V.Sizov, G.L.Starova, I.O.Koshevoy, E.V.Grachova.
  Heteroleptic β-diketonate Ln(iii) complexes decorated with pyridyl substituted pyridazine ligands: synthesis, structure and luminescence properties
  Inorg. Chem. Front, 2018, Vol. 5(12), pp. 3015-3027.

Стаж:

 1. 2016 г.

  Бакалавър по Химия

  Санктпетербургски държавен университет (Русия)
 2. 2018 г.

  магистър по химия

  Санктпетербургски държавен университет (Русия)
 3. 2018 г.

  изследовател

  Санктпетербургски държавен университет (Русия)
 4. 2018 г.

  асистент

  Институт по органична химия с център по фитохимия -БАН
 5. 2019 г.

  асистент

  ИОНХ-БАН
 6. 2019 г.

  докторант на самостоятелна подготовка

  ИОНХ-БАН
 7. 2022 г.

  главен асистент

  ИОНХ-БАН