"> Кандидат Ал. Бъчварова – Неделчева | IGIC BAS

Кандидат Ал. Бъчварова – Неделчева

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ
Професионално направление 4.2. „Химически науки”
и научна специалност „Hеорганична химия”
Обнародван в ДВ бр. 36 от 03.05.2019 г

Кандидат:
гл.асистент д-р Албена Бъчварова – Неделчева

Справка за минимални изисквания на БАН и ИОНХ
хабилитационна справка за научните приноси  
авторска справка за научните приноси

резюмета на рецензирани публикации

Председател на научното жури:

Проф. д-р Даниела Ковачева (ИОНХ-БАН) – становище BGENG

Членове на научното жури:

Проф. д–р Екатерина Жечева (ИОНХ-БАН) – рецензия BGENG
Доц. д-р Иван Узунов (ИОНХ-БАН) – становище BGENG
Проф. д-р Алескандър Караманов (Институт по физикохимия-БАН) – становище BGENG
Проф. д-р Борис Шивачев (Институт по минералогия и кристалография-БАН) – рецензия BGENG
Доц. д-р Ангелина Стоянова-Иванова (Институт по физика на твърдото тяло-БАН) – становище BGENG
Доц. д-р Велин Николов – пенсиониран ИОНХ 2013 г– становище BGENG

Резервни членове:

Проф. д-р Сашо Василев (Институт по електрохимия и енергийни системи – БАН)
Доц. д-р Кристина Чакърова (ИОНХ-БАН)