"> Кандидат Д. Панайотов | IGIC BAS

Кандидат Д. Панайотов

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ
Професионално направление 4.2. „Химически науки”
и научна специалност „Химична кинетика и катализ” 01.05.16.
Обнародван в ДВ бр. 42 от 10.05.2013 г.

Кандидат:
д-р Димитър Александров Панайотов

Председател на научното жури:

Доц. д-р Антон Найденов – становище

Членове на научното жури:

Проф. дхн Таня Христова – рецензия
Доц. д-р Георги Кадинов – рецензия
Чл. кор. проф. дхн Константин Хаджииванов – становище
Проф. д-р Таня Табакова – становище
Доц. д-р Николета Касабова – становище
Доц. д-р Михаил Михайлов – становище

Резервни членове:

Проф. дхн Георги Вайсилов
Доц. д-р Елена Иванова