"> Кандидат Д. Рабаджиева | IGIC BAS

Кандидат Д. Рабаджиева

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ
Професионално направление 4.2. „Химически науки”
и научна специалност „Неорганична химия” 01.05.02.
Обнародван в ДВ бр. 27 от 03.04.2012 г.

Кандидат:
Гл. ас. д-р Диана Тодорова Рабаджиева

Председател на научното жури:

Проф. дхн Елисавета Иванова-становище

Членове на научното жури:

Проф. дхн Васил Симеонов – рецензия
Доц. д-р Велин Николов –рецензия
Проф. д-р Ирина Караджова- становище
Проф. д-р Иван Домбалов-становище
Доц. д-р Мария Миланова-становище
Доц. д-р Митко Георгиев-становище

Резервни членове:

Проф. дхн Димитър Тодоровски
Проф. дхн Павел Пешев