"> Кандидат Кр. Чакърова | IGIC BAS

Кандидат Кр. Чакърова

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ
Професионално направление 4.2. „Химически науки”, и научна специалност „Химична кинетика и катализ” 01.05.16.
Обнародван в ДВ бр. 89 от 11.11.2011 г.

Кандидат:
Гл. ас. д-р Кристина Костова Чакърова

Председател на научното жури:
Доц. д-р Пламен Стефанов-становище

Членове на научното жури:
Проф. дхн Георги Вайсилов – рецензия
Доц. д-р Марияна Христова –рецензия
Проф. дхн Таня Христова- становище
Проф. дхн Славчо Раковски-становище
Проф. дхн Елисавета Иванова-становище
Доц. д-р Чавдар Бонев-становище

Резервни членове:
Проф. дхн Донка Андреева
Доц. д-р Антон Найденов