"> Кандидат М. Михайлов | IGIC BAS

Кандидат М. Михайлов

КОНКУРС ЗА ЗА ПРОФЕСОР
Професионално направление 4.2. „Химически науки” и научна специалност „Химична кинетика и катализ”
Обнародван в ДВ бр. 36 от 03.05.2019 г

Кандидат:
Доц. д-р Михаил Йорданов Михайлов

Справка за минимални изисквания на БАН и ИОНХ

Хабилитационна справка за научните приноси

Авторска справка за научните приноси

Резюмета на рецензирани публикации

Председател на научното жури:

Проф. д-р Антон Найденов (ИОНХ-БАН) – становище BGENG

Членове на научното жури:

Проф. д-р Юрий Кълвачев (Институт по катализ –БАН) – рецензия BGENG
Проф. д-р Татяна Табакова (Институт по катализ –БАН) – рецензия BGENG
Проф. д-р Александър Елияс (Институт по катализ –БАН) – рецензия BGENG
Доц. д-р Иванка Спасова (ИОНХ-БАН) – становище BGENG
Доц. д-р Момчил Димитров (Институт по органична химия с център по фитохимия- БАН)– становище BGENG
доц. д-р Христо Колев (Институт по катализ – БАН) – становище BGENG

Резервни членове:

Доц. д-р Димитър Панайотов (ИОНХ – БАН)
Проф. дхн Таня Цончева (Институт по органична химия с център по фитохимия- БАН)