"> Кандидат Н. Дренчев | IGIC BAS

Кандидат Н. Дренчев

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ
Професионално направление 4.2. „Химически науки”, и научна специалност „Химична кинетика и катализ”
Обнародван в ДВ бр. 36 от 03.05.2019 г

Кандидат:
гл. асистент д-р Никола Дренчев

Председател на научното жури:

Проф. д-р Радостина Стоянова (ИОНХ-БАН)– рецензия BGENG

Членове на научното жури:

Проф. д-р Юрий Кълвачев (Институт по катализ –БАН) – становище BGENG
Проф. д-р Александър Елияс (Институт по катализ –БАН) – становище BGENG
Проф. дхн Георги Вайсилов (ФХФ-СУ) – становище BGENG
Доц. д-р Силвия Тодорова (Институт по катализ –БАН)– рецензия BGENG
Проф. д-р Антон Найденов (ИОНХ-БАН)– становище BGENG
Доц. д-р Димитър Панайотов (ИОНХ-БАН)– становище BGENG

Резервни членове:

Доц. д-р Паунка Новачка (ИОНХ – БАН)
Доц. д-р Мая Шопска (Институт по катализ –БАН)