"> Кандидат Н. Трендафилова | IGIC BAS

Кандидат Н. Трендафилова

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР
Професионално направление 4.2. „Химически науки”, и научна специалност „Теоретична химия” 01.05.01.
Обнародван в ДВ бр. 53 от 18.06.2013 г.

Кандидат:
Доц. д-р Наташа Средкова Трендафилова

Председател на научното жури:

Проф. д-р Радостина Стоянова – становище

Членове на научното жури:

Проф. дхн Петко Иванов– рецензия
Проф. дхн Мариана Митева – рецензия
Проф. д-р Аля Таджер – рецензия
Проф. дхн Елисавета Иванова – становище
Проф. дхн Соня Илиева – становище
Проф. дхн Георги Вайсилов – становище

Резервни членове:

Доц. д-р Ели Узунова
Доц. д-р Васил Делчев