"> Кандидат Р. Стоянова | IGIC BAS

Кандидат Р. Стоянова

КОНКУРС ЗА ПРОФЕСОР
Професионално направление 4.2. „Химически науки”, научна специалност „Химия на твърдото тяло” 01.05.18
Обнародван в ДВ бр. 89 от 11.11.2011 г.

Кандидат:
Доц. д-р Радостина Константинова Стоянова

Председател на научното жури:

Проф. дхн Константин Хаджииванов-становище

Членове на научното жури:

Проф. дхн Мариана Митева – рецензия
Проф. дхн Иван Митов –рецензия
Проф. дхн Димитър Механджиев – рецензия
Проф. дхн Светлана Симова-становище
Проф. дхн Мартин Божинов-становище
Доц. д-р Стоян Гуцов-становище

Резервни членове:

Доц. д-р Александър Караманов
Доц. д-р Красимир Костов