"> Кандидат С. Андонова | IGIC BAS

Кандидат С. Андонова

КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ
Професионално направление 4.2. „Химически науки“, и научна специалност „Химична кинетика и катализ“
Обнародван в ДВ бр. 36 от 03.05.2019 г

Кандидат:
гл. асистент д-р Станислава Методиева Андонова

Председател на научното жури:

Доц. д-р Иванка Спасова (ИОНХ-БАН)- становище BGENG

Членове на научното жури:

Проф. д-р Зара Желева (Институт по катализ -БАН) – рецензия BGENG
Проф. дхн Таня Христова (Институт по органична химия с център по фитохимия- БАН)- рецензия BGENG
Проф. дхн Георги Вайсилов (ФХФ-СУ) – становище BGENG
Доц. д-р Християн Александров (ФХФ-СУ)- становище BGENG
Доц. д-р Димитринка Николова (Институт по катализ -БАН)- становище BGENG
Доц. д-р Виолета Колева (ИОНХ-БАН)- становище BGENG

Резервни членове:

Проф. д-р Маргарита Попова (Институт по органична химия с център по фитохимия- БАН)
Доц. д-р Красимир Костов (ИОНХ-БАН)