"> Лидия Иванова | IGIC BAS

Лидия Иванова

Hа 11 юли 2022 г. от 14.00 часа в залата на ул. „акад. Г. Бончев” бл.11, ет. 2, София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Аналитично охарактеризиране на природни материали и изследването им като биосорбенти за пречистване на води”

на Лидия Иванова, задочен докторант в ИОНХ при БАН

Професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност (Аналитична химия)

АВТОРЕФЕРАТ

Научни ръководители:

доц. д-р Албена Дечева-Чакърова и
доц. д-р Паунка Новачка

Председател на научното жури:

доц. д-р Иванка Спасова ИОНХ-БАН– рецензия

Членове на научното жури:

проф. д-р Ирина Караджова  Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“– рецензия
проф. д-р Мария Миланова  Факултет по химия и фармация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“– становище
доц. д-р Андриана Сурлева катедра „Аналитична химия“, ХТМУ – становище
доц. д-р Албена Дечева-Чакърова  ИОНХ-БАН– становище

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИОНХ-БАН.