"> Мая Величкова | IGIC BAS

Мая Величкова

На 07 ноември 2011 г. се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

Синтез на ванадатни и молибдатни фази с участие на ZnO и ZrO2

на Мая Георгиева Маркова-Величкова, редовен докторант в ИОНХ – БАН

Професионално направление 4.2. „Химически науки”, научна специалност „Неорганична химия” 01.05.02.

Автореферат ENG

Научни ръководители:
Акад. дхн Димитър Клисурски
Проф. дхн Янко Димитриев

Председател на научното жури:
Проф. дхн Павел Пешев

Членове на научното жури:
Проф. дхн Михаил Арнаудов – рецензент
Доц. д-р Велин Николов – рецензент
Проф. дхн Янко Димитриев
Проф. дхн Веселин Димитров
Проф. д-р Йорданка Иванова