"> Научни Направления | IGIC BAS

Научни Направления

  • Химия на материалите

Ръководител на направление: проф. д-р Радостина Стоянова
Председател на семинар: доц. д-р Диана Рабаджиева

 Лаборатории:
Интерметалиди и интеркалационни материали”, ръководител: проф. д-р Р. Стоянова
Кристалохимия на композитни материали“, ръководител:  проф. д-р Д. Ковачева
Високотемпературни оксидни системи“,  ръководител: проф. д-р Р. Йорданова
Солеви системи и природни ресурси“, ръководител: проф. д-р Д. Рабаджиева
Методична лаборатория по атомна спектрометрия“, ръководител: доц. д-р Ал. Дечева
Теоретична и изчислителна химия“, ръководител проф. д-р Ив. Георгиева

  • Химия на повърхността

Ръководител на направление: акад. проф. дхн Константин Хаджииванов
Председател на семинар: доц. д-р Станислава Андонова

 Лаборатории:
Материали и процеси за опазване на околната среда“, ръководител: проф. д-р Ан. Найденов
Реактивност на твърди повърхности“, ръководител: проф. д-р М. Михайлов
Електронна спектроскопия на твърди повърхности”, ръководител: доц. д-р Геновева Атанасова
Методична лаборатория по атомна спектрометрия“, ръководител: доц. д-р Ал. Дечева
Теоретична и изчислителна химия“, ръководител проф. д-р Ив. Георгиева