"> Цв. Лазарова-Кюлева | IGIC BAS

Цв. Лазарова-Кюлева

На 05 февруари 2020 г. се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Синтез и характеризиране на наноразмерни оксидни материали и композити с приложение в електрониката и катализа”

на Цветомила Лазарова-Кюлева, задочен докторант в ИОНХ-БАН

Професионално направление 4.2. Химически науки,

научна специалност: Химия на твърдото тяло

Автореферат

Научен ръководител проф. д-р Даниела Ковачева

Председател на научното жури:
проф. д-р Рени Йорданова – рецензия

Членове на научното жури:
проф. д-р Даниела Ковачева – становище
доц. д-р Татяна Куцарова – рецензия
доц. д-р Маргарита Габровска – становище
доц. д-р Николай Велинов – становище