"> Ал. Петров | IGIC BAS

Ал. Петров

На 10 юни 2015 г. се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

Разработване на валидиран метод за атомноабсорбционно определяне на елементи във води

на Александър Лъчезаров Петров
редовен докторант по проект MISSION в ИОНХ при БАН

Професионално направление 4.2. „Химически науки”
научна специалност „Аналитична химия” 01.05.04.

Автореферат: BG    Рецензии: 12   Становища:  1, 23

Научни ръководители:
Проф. дхн Елисавета Иванова
Доц. д-р Иван Хавезов

Председател на научното жури:
Доц. д-р Албена Дечева-Чакърова – рецензент

Членове на научното жури:
Чл. кор. проф. дхн Димитър Цалев – рецензент
Проф. дхн Соня Ганева
Проф. дхн Елисавета Иванова
Проф. д-р Ирина Караджова