"> Рени Йорданова – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. Акад. Георги Бончев“, бл. 11, стая 312

Контакти

Call: + 359 2 979 35 88

Email: reni@svr.igic.bas.bg, reniglasses@gmail.com

Рени Йорданова

професор д-р , ръководител Лаборатория

Линк към:

Научни интереси:

 • Материалознание, физикохимия на аморфното състояние;
 • Нетрадиционни стъкла съдържащи оксиди на преходните метали Nb2O5,WO3, V2O5, MoO3,
  ZnO, CuO; структура, термично поведение; инфрачервена спектроскопия
 •  Луминесцентни свойства на нетрадиционни оксидни стъкла и
  стъклокерамика;
 •  Механохимично активиран твърдофазен
  синтез на оксидни материали, фотокаталитични и луминесцентни свойства;
 • Зол – гелен синтез на аморфни и поликристални образци
  съдържащи TiO2, TeO2, SeO2, ZnO, B2O3,
  фотокаталитични
  и луминесцентни свойства;

Избрани публикации:

 1. L. Aleksandrov, R. Iordanova, Y. Dimitriev, N. Georgiev, T. Komatsu,
  Eu3+ doped 1La2O3:2WO3:1B2O3 glass and glass–ceramic”,
  Optical Materials 36 (2014) 1366–1372
 2. M. Gancheva, A. Naydenov, R. Iordanova, D. Nihtianova, P. Stefanov,
  Mechanochemically assisted solid state synthesis, characterization, and catalytic properties of MgWO4
  J. Mater. Sci., 50 (2015) 3447-3456
 3. R. Iordanova, A. Bachvarova-Nedelcheva, R. Gegova, Y. Dimitriev,
  Sol-gel synthesis of composite powders in the TiO2-TeO2-SeO2 system”,
  J. Sol-Gel Sci. Technol., 79 (1) (2016) pp. 12-28.
 4.  Reni Iordanova, Margarita Milanova, Lyubomir Aleksandrov, Atul Khanna,
   “Structural study of glasses in the system B2O3-Bi2O3-La2O3-WO3
  Journal of Non-Crystalline Solids 481 (2018) 254–259,
 5. A. Bachvarova-Nedelcheva, R. Iordanova, Sv. Ganev, Y. Dimitriev,
   “Glass formation and structural studies of glasses  in the TeO2-Bi2O3-Nb2O5-ZnO system”,
  J. Non – Cryst. Sol., 503-504 (2019) 224-231.       

Преподавателски стаж:

Ръководство на лабораторни упражнения по дисциплините “Advanced glass materials” и “Materials science” към ХТМУ – София;

Стаж:

 1. 1984 г.

  магистър инженер-химик „Технология на силикатите”,

  Химикотехнологичен и Металургичен Университет – София
 2. 2000 г.

  доктор по научна специалност „Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали“;

 3. 2004 г.

  доцент по Неорганична химия

  ИОНХ-БАН
 4. 2019 г.

  професор

  ИОНХ-БАН

Международно сътрудничество

 1. India
  Department of Physics, Guru Nanak Dev University
  Amritsar