"> Д. Манасиева | IGIC BAS

Д. Манасиева

На 16 ноември 2011 г. се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

Вибрационно поведение на матрично-изолирани тетраедрични йони и НDO молекули в неорганични соли – сулфати, селенати, хромати и формиати

на Деляна Маринова Манасиева,
докторант на самостоятелна подготовка в ИОНХ-БАН

Професионално направление 4.2. „Химически науки”
научна специалност „Неорганична химия” 01.05.02

Автореферат: BG,  EN             Рецензии: 12   Становища: 1 234

Научни ръководители:
Проф. дхн Донка Стоилова
Доц. д-р Митко Георгиев

Председател на научното жури:
Доц. д-р Екатерина Жечева

Членове на научното жури:
Проф. дхн Михаил Арнаудов – рецензент
Проф. дхн Янко Димитриев – рецензент
Проф. дхн Димитър Тодоровски
Доц. д-р Митко Георгиев
Доц. д-р Радостина Стоянова