"> Кандидат Г. Атанасова | IGIC BAS

Кандидат Г. Атанасова

Кандидат:
гл.асистент д-р Геновева Атанасова

Справка за минимални изисквания на БАН и ИОНХ
хабилитационна справка за научните приноси  
авторска справка за научните приноси

резюмета на рецензирани публикации

Институт по обща и неорганична химия при БАН
КОНКУРС ЗА ДОЦЕНТ
Професионално направление 4.2. „Химически науки”
и научна специалност „Химия на твърдото тяло”
Обнародван в ДВ бр. 36 от 03.05.2019 г

Председател на научното жури:

Доц. д-р Виолета Колева (ИОНХ – БАН) – становище BGENG

Членове на научното жури:

Проф. дн Весела Цакова (Институт по физикохимия-БАН)– рецензия BGENG
Проф. д-р Татяна Табакова (Институт по катализ –БАН) – становище BGENG
Доц. д-р Христо Колев (Институт по катализ –БАН) – рецензия BGENG
Проф. д-р Красимир Иванов (Аграрен университет, Пловдив) – становище BG ENG
Доц. д-р Маргарита Габровска (Институт по катализ –БАН) – становище BGENG
Доц. д-р Ивелина Георгиева (ИОНХ – БАН) – становище BGENG

Резервни членове:

Проф. д-р Мария Миланова (ФХФ-СУ)
Доц. д-р Красимир Костов (ИОНХ – БАН)