"> кандидат Р. Йорданова | IGIC BAS

кандидат Р. Йорданова

КОНКУРС ЗА ЗА ПРОФЕСОР
Професионално направление 4.2. „Химически науки” и научна специалност „Hеорганична химия”
Обнародван в ДВ бр. 36 от 03.05.2019 г

Кандидат:
Доц. д-р Рени Стоилова Йорданова

Справка за минимални изисквания на БАН и ИОНХ
хабилитационна справка за научните приноси
авторска справка за научните приноси

резюмета на рецензирани публикации

Председател на научното жури:

Доц. д-р Диана Рабаджиева (ИОНХ-БАН) – становище BGENG

Членове на научното жури:

Проф. д-р Радостина Стоянова (ИОНХ-БАН) – рецензия BGENG
Проф. д–р Екатерина Жечева (ИОНХ-БАН) – становище BGENG
Проф. д-р Даниела Ковачева (ИОНХ-БАН) – рецензия BGENG
Проф. д-р Алескандър Караманов (ИФ-БАН) – рецензия BGENG
Проф. д-р Цветанка Бабева (Институт по оптични материали и технологии-БАН)– становище BGENG
Доц. д-р Ангелина Стоянова-Иванова (Институт по физика на твърдото тяло-БАН) – становище BGENG

Резервни членове:

Проф. д-р Тамара Петкова (Институт по електрохимия и енергийни системи – БАН)
Доц. д-р Ели Григорова (ИОНХ-БАН)