"> К. Сезанова | IGIC BAS

К. Сезанова

На 23 юли 2019 г. се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Получаване и фазови трансформации на йонномодифицирани калциеви ортофосфати приложими като костни заместители”

на ас. Костадинка Андонова Сезанова, докторант на самостоятелна подготовка в ИОНХ при БАН

Професионално направление 4.2. „Химически науки”
научна специалност Неорганична химия

Автореферат: BG    Рецензии: 12   Становища: 1 23

Научен ръководител:
доц. д-р Диана Рабаджиева

Председател на научното жури:
проф. д-р Радостина Стоянова – рецензент

Членове на научното жури:
проф. д-р Росица Николова – рецензент
проф. д-р Любомир Македонски
доц. д-р Ивайла Панчева – Кадрева
доц. д-р Диана Рабаджиева