"> Проекти | IGIC BAS

Проекти

Фонд "Научни изследвания"


Био-въглеродни материали: обратимо взаимодействие на натрий с неподредени структури (BionN)

Програма:                                 ФНИ

Ръководител:                            гл. д-р Мария Калъпсъзова

Продължителност:                  15.12.2022 – 15.12.2025 г.

ИОНХ                                        ВодещОбратимо редокс-взаимодействие с алкални йони на нови пери-дихалкогензаместени нафталимиди“ (RedoxImin)

Програма:                                 ФНИ

Ръководител:                            доц. д-р Деляна Манасиева

Продължителност:                  08.12.2022г.  – 08.12.2025 г.

ИОНХ                                        ВодещМеханизъм на сорбция на СО2 и H2 в порести материали

Програма:                                 ФНИ

Ръководител:                            проф. д-р Михаил Михайлов

Продължителност:                   2021-2024

ИОНХ                                        Водещ


Катализатори на основата на оксиди на преходни метали нанесени върху порести материали за пълно окисление на летливи органични съединения (ЛОС) и СО

КП-06-H49/4

Програма:                                 ФНИ

Ръководител:                            проф. д-р Антон Найденов

Продължителност:                   2020-2022

ИОНХ                                        Съизпълнител


Изследване на нови хибридни модифицирани калциево-фосфатни системи с повишена биоминерализационна активност

КП-06-Н48/4

Програма:                                 ФНИ

Ръководител:                            доц. д-р Ивалина Аврамова

Продължителност:                   2020-2022

ИОНХ                                        Съизпълнител (ХТМУ, СУ-ФзФ, ИФХ-БАН )


Изследване на нови хибридни модифицирани калциево-фосфатни системи с повишена биоминерализационна активност

КП-06-Н48/4

Програма:                                 ФНИ

Ръководител:                            доц. д-р Диана Рабаджиева

Продължителност:                   2020-2022

ИОНХ                                        Съизпълнител (водещ – ФХФ-СУ )


Електродни материали на основата на съединения на преходните метали за литиево-йонна батерия

КП-06-ПН-37/19

Програма:                                 ФНИ

Ръководител:                            доц. д-р Деляна Манасиева

Продължителност:                   2020-2022

ИОНХ                                        Водещ


Нови екологосъобразни едно- и многослойни покрития за корозионна защита на конструкционни материали с широко приложение

КП-06-ПН-37/19

Програма:                                 ФНИ

Ръководител:                            доц. д-р Ирина Стамболова

Продължителност:                   2020-2022

ИОНХ                                        Съизпълнител (водещ – ИФХ-БАН)


Синергизъм между катионни и анионни редокс реакции при материали с колосален интеркалационен капацитет (CARiM)

Програма:                                 МОН, ННП Вихрен 2019

Ръководител:                            проф. д-р Радостина Стоянова       

Продължителност:                   2019-2025

ИОНХ                                        Водещ


Възобновяема интегрирана система за елиминиране на органични замърсители от води и въздух

КП-06-Н29/2

Програма:                                 ФНИ

Ръководител:                            проф. д-р Даниела Ковачева

Продължителност:                   2018 – 2021

ИОНХ                                        Съизпълнител (Водещ ИК- БАН)


Изследване влиянието на открития космос, върху физико-химичните свойства на стъкло-въглеродни покрития, след продължителен престой на Международната Космическа Станция

Програма:                                 ФНИ

Ръководител:                            доц. д-р Петър Цветков

Продължителност:                   2018 – 2021

ИОНХ                                        Съизпълнител (Водещ – ИКИТ, БАН)


Нови стъклокерамични материали дотирани с редкоземни йони за LED приложения

КП06 Н29/10

Програма:                                 ФНИ

Ръководител:                            доц. д-р Йовка Косева

Продължителност:                   2018 – до сега

ИОНХ                                        Водещ


Иновативни метал-въглерод нанокомпозити за съхранение на водород

КП-06-Н27/9

Програма:                                 ФНИ

Ръководител:                            доц. д-р Ели  Григорова

Продължителност:                   2018 –  2021

ИОНХ                                        Съизпълнител (Водещ  ИОХЦФ- БАН)


Синтез, структура и луминесцентни свойства на волфраматни стъкла, съдържащи Nb2O5

КП-06-Н29/7

Програма:                                 ФНИ

Ръководител:                            Проф. д-р Рени Йорданова

Продължителност:                   2018  – 2021

ИОНХ                                        Водещ


Иновативни хибридни суперкондензатори като предизвикателство за ефективно, безопасно и екологично съхранение на енергия

КП-06-ОПР04/5

Програма:                                 ФНИ

Ръководител:                            проф. д-р Радостина Стоянова

Продължителност:                   2018 – 2021

ИОНХ                                        Съизпълнител (Водещ – ИЕЕС-БАН)


Нови методи за получаване на графен и графенов оксид чрез модификация на аморфни и нано-дисперсни въглеродни фази

ДН18/9

Програма:                                 ФНИ

Ръководител:                            доц. д-р Ивалина Аврамова

Продължителност:                   2017-2021

ИОНХ                                        Съизпълнител (Водещ – ИЕ- БАН)


Адсорбция и конверсия на азотни оксиди върху системи, съдържащи цериев диоксид

ДН 19/2/2017

Програма:                                 ФНИ

Ръководител:                            чл. кор. проф. дхн Константин Хаджииванов

Продължителност:                   2017-2022

ИОНХ                                        Водещ


Химични форми и поведение на преходни метали в замърсени природни води и почви и влиянието им върху екосистемата растителност – дребни бозайници – ендопаразити. Експериментално изследване и термодинамично моделиране –(GEOBIOCHEM)

Н14/7

Програма:                                 ФНИ

Ръководител:                            доц. д-р Диана Рабаджиева

Продължителност:                   2017-2020

ИОНХ                                        Водещ


Наноструктури от ZnO, дотирани с благородни метали, за оптимални газ-сензорни свойства при облъчване със светлина

ДМ19/2

Програма:                                 ФНИ

Ръководител:                            доц. д-р Геновева  Атанасова

Продължителност:                   2017-2019

ИОНХ                                        Водещ


Структурно зависими свойства на хетерогенни системи и твърди разтвори на база свръхвисокотемпературни съединения на цирконий, хафний, тантал и ниобий

ДНТС/Русия 02/4

Програма:                                 ФНИ, двустранни спогодби – Русия

Ръководител:                            доц. д-р Димитър Радев

Продължителност:                   2017 – 2019

ИОНХ                                        Водещ


Нови функционални магнито-електрични структури на базата на ферити

Програма:                                 ФНИ

Ръководител:                            проф. д-р Даниела Ковачева

Продължителност:                   2016 – 2020

ИОНХ                                        Съизпълнител (Водещ – ИЕ-БАН)


Лазерно-индуцирано формиране на тримерни структури от наночастици и изследване на техните оптични свойства

Програма:                                 ФНИ

Ръководител:                            проф. д-р Рени Йорданова

Продължителност:                   2016 – 2019

ИОНХ                                        Съизпълнител (Водещ – ИЕ-БАН)


Молекулно моделиране и експериментално охарактеризиране на лантанидни системи и хромофори с оптични свойства (LANTMOD)

ДН09/9

Програма:                                 ФНИ

Ръководител:                            доц. д-р Ивелина Георгиева

Продължителност:                   2016 – 2020

ИОНХ                                        Водещ


Изследване и създаване на нови износоустойчиви покрития с използване на композиционни и нано материали

Програма:                                 ФНИ

Ръководител:                            доц. д-р Димитър Радев

Продължителност:                   2016 – 2019

ИОНХ                                        Съизпълнител (Водещ – ИПАЗР – СА)


Синтез и охарактеризиране на наномодифицирани покрития върху метали на база преходни и редкоземни оксиди и изследване на корозионната им устойчивост

ДН 07/2

Програма:                                 ФНИ

Ръководител:                            доц. д-р Ирина Стамболова

Продължителност:                   2016 – 2019

ИОНХ                                        Съизпълнител (Водещ – ИМСТ – БАН)


Съвместна интеркалация на алкални и алкалоземни йони в дву- и тримерни структури: експерименталнo и теоретичнo моделиране (AlterIons)

ДН09/13

Програма:                                 ФНИ

Ръководител:                            проф. д-р Радостина Стоянова

Продължителност:                   2016  – 2019

ИОНХ                                        Водещ


Наноструктурирани многокомпонентни бисмут-боратни стъкла и стъкло-керамики

ДНТС-Индия01/6-2013

Програма:                                 ФНИ, двустранна спогодба с Индия

Ръководител:                            проф. д-р Рени Йорданова

Анотация:

Продължителност:                   2013 – 2019

ИОНХ                                        Водещ