"> Представяне на Националния център по мехатроника и чисти технологии – IGIC BAS

Представяне на Националния център по мехатроника и чисти технологии

Представяне на Националния център по мехатроника и чисти технологии

Българската академия на науките
30 May 2018

Националният център по мехатроника и чисти технологии беше представен на 30 май  в Големия салон на Българската академия на науките. Той се изгражда по  процедура BG05M2OP001-1.001-0008-С01 от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие за изграждане на центрове за върхови постижения. Гости на представянето бяха ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков, ректорът на ТУ – София проф. Георги Михов, ректорът на ХТМУ  проф. д-р Митко Георгиев и др.

Представянето води координаторът на Центъра проф. Пламен Стефанов. Общи данни за проекта бяха изнесени от председателя на УС на Центъра чл.- кор. Константин Хаджииванов. Националният център по мехатроника и чисти технологии се състои от консорциум от 17 научни организации: 12 института на БАН, СУ, ТУ – София, ТУ – Варна, ТУ – Габрово, ХТМУ, като водеща организация е Институтът по обща и неорганична химия – БАН. Асоциирани партньори са водещи европейски университети и национални фирми.  Общата стойност на проекта е 69 184 529.81 лв., като от тях  58 806 850.34 лв. са европейско и  10 377 679.47 лв.  национално съфинансиране.

Основната цел на Центъра е изграждане и развитие на съвременна научноизследователска инфраструктура, която да допринася за реализирането на програмата за устойчив и интелигентен икономически растеж на България. Подчертано беше, че Центърът ще взаимодейства с другите новосъздадени центрове за върхови постижение и компетентност.

Проф. Радостина Стоянова (ИОНХ-БАН) и проф. Георги Тодоров (ТУ-София) представиха подробности за научните тематики, които се разработват в Центъра. Преди представянето се проведе пресконференция. Участниците отговориха на въпроси от журналисти.

From Media