"> Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети обновени лаборатории в Института по обща и неорганична химия при БАН – IGIC BAS

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети обновени лаборатории в Института по обща и неорганична химия при БАН

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети обновени лаборатории в Института по обща и неорганична химия при БАН

БАН (ИОНХ)
5 Feb 2018

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Института по обща и неорганична химия при БАН (ИОНХ) днес, 5 февруари 2018 г. Това е един от водещите научни институти на Академията, който Комисията за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност към МОН класира на първо място в група „елит” в областта на Химическите науки и технологии за 2016 г.

Най-значимите научни изследвания по материали с екологична насоченост, структурата и научния капацитет на персонала на института, както и научните проекти, по които учените от ИОНХ основно финансират изследванията си през последните години представи заместник-директорът на ИОНХ проф. д-р Радостина Стоянова.

Благодарение на финансирането по европейски и национални проекти (MISSION, TRANSMISSION, UNION) и оперативните програми „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и „Развитие на човешките ресурси”, ИОНХ разполага с модерна и съвременна инфраструктура и уникална апаратура.

По време на посещението беше отделено специално внимание на наскоро одобрения за финансиране проект за изграждане на Център за върхови постижения „Мехатроника и чисти технологии”, на който ИОНХ е координатор и който обединява водещи научни групи от институти на БАН (общо 11) и висши училища – СУ „Св. Климент Охридски”, ТУ-София, ТУ-Варна, ТУ-Габрово и ХТМУ – София.

Министър Красимир Вълчев посети обновени лаборатории, обзаведени с модерна апаратура за научни изследвания и анализи като спектрофотометри и вакуумно-адсорбционни апаратури за изследване на адсорбционни процеси върху оксиди, зеолити, метал-органични структури при различни температури; рентгенов фотоелектронен спектрометър за повърхностен анализ при изучаването на електронна структура на метали и сплави, различни антикорозионни покрития и катализатори и рентгенов дифрактометър за анализ на поликристални материали, който позволява бързо и надеждно качествено и количествено идентифициране на кристални фази в многокомпонентни системи.

Учените от Института показаха и комбинирана каталитична микрореакторна масспектрометрична система CATLAB, предназначена за охарактеризиране, кинетика и термодинамични измервания на катализатори за очистване на промишлени и битови отпадни газове, комбинирана апаратура за термичен анализ с масспектрометър за индентифициране на отделящи се газове при термично третиране, както и оптично-емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма, който служи за едновременното определяне на съдържанията на голям брой елементи в почви, води и др. обекти.

Беше направена демонстрация за получаване на стъклокерамика с оптични приложения по метода на преохладената стопилка. Като приложни изследвания бяха представени оползотворяването на черноморска луга и кал за получаване на химически и козметични продукти и екологичен мониторинг на води и почви.

На срещата присъстваха заместник-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов, заместник-председателят на БАН чл.-кор. дхн Константин Хаджииванов, гл. научен секретар на БАН проф. дбн Евдокия Пашева и научният секретар на направление „Нанонауки, нови материали и технологии” доц. д-р Оля Стоилова.

From Media