"> Мария Шипочка – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11, ст. 501

Контакти

Call: + 359 2 979 2554

Email: shipochka@svr.igic.bas.bg, mglal@abv.bg

Мария Шипочка

гл. асистент д-р

Линкове:

Научни интереси

 • Рентгенова фотоелектронна спектроскопия на твърди повърхности. Обработка на XPS анализи с програмите ESCApe (Kratos Analitycal Ltd.), Casa XPS, Excel и Origin, определяне на количествения и качествения състав на химични повърхности.
 • Фотокаталитично разлагане на органични замърсители в природата посредством наноразмерни тънки филми и прахове.
 • Охарактеризиране на наномодифицирани покрития върху метали на база преходни и редкоземни оксиди.

Избрани публикации:

 1. Stambolova, O. Dimitrov, S. Vassilev, St. Yordanov, V. Blaskov, N. Boshkov, M. Shipochka,
  Preparation of newly developed CeO2/ZrO2 multilayers: Effect of the treatment temperature on the structure and corrosion performance of stainless steel”,
  Journal of Alloys and Compounds 806, 2019, pp. 1357-1367
 2. Shipochka M., Eliyas A., Stambolova I., Blaskov V.,  Vassilev S., Simeonova S., Balashev K.,
  Synthesis of TiO2 on SnO2 bicomponent system and investigation of its structure and photocatalytic activity”,
  Materials Chemistry and Physics 220, 2018, pp. 249-259
 3. M. G. Shipochka, I. D. Stambolova, V. N. Blaskov, P. K. Stefanov,
  XPS investigation on the surface of ZnO photocatalytic films obtained by polymer modified spray pyrolysis”,
  Bulgarian Chemical Communications 45, Special Issue B, 2013, pp. 105-109
 4. I. Stambolova, V. Blaskov, M. Shipochka, S. Vassilev, V. Petkova, A. Loukanov,
  Simple way for preparation of ZnO films by surfactant mediated spray pyrolysis”,
  Materials Science and Engineering B Materials for Advanced Technology 177 (13), 2012, pp. 1029-1037

Стаж:

 1. 2004 г.

  магистър по Инженерна Физика, специалност „Измервателна електроника“

  СУ „Св. Кл. Охридски”
 2. 2004 г.

  физик в лаборатория „Електронна спектроскопия на твърди повърхности“

  ИОНХ-БАН
 3. 2008 г.

  асистент

  ИОНХ-БАН
 4. 2017 г.

  доктор по Химия на твърдото тяло

  ИОНХ-БАН
 5. 2019 г.

  главен асистент

  ИОНХ-БАН

Международно сътрудничество:

 1. Сърбия
  Serbian Academy of Sciences and Arts