"> Атомно-абсорбционна спектроскопия | IGIC BAS

Атомно-абсорбционна спектроскопия

Апаратура:

Пламъков атомноабсорбционен спектрометър Thermo Elemental SOLAAR – M5 AA

Описание:

Атомноабсорбционна спектрометрия на метални йони в разтвор

Цени без ДДС:

  • анализ на метални йони в разтвор – 15.00 – 40.00 лв./елемент
  • изготвяне на методики и научна интерпретация – цените са по договаряне.

Контакти:

доц. д-р Албена Дечева-Чакърова

ел. поща: albena@svr.igic.bas.bg
тел. 02979 2504