"> Eлектрохимична активност | IGIC BAS

Eлектрохимична активност

Апаратура:

Многоканална апаратура за галванично циклиране с моделни електрохимични клетки тип Еl-Cell и Swagelok

Описание:
Изследване на електрохимичната активност на електродни материали в дву- и три-електродна конфигурация чрез многоканална апаратура за галванично циклиране с моделни електрохимични клетки тип Еl-Cell и Swagelok

Цени без ДДС:

по договаряне

Контакти: 

Доц. Д-р Деляна Манасиева

e-mail: manasieva@svr.igic.bas.bg
тел: 02 979 39 04