"> Трансмисионна електронна микроскопия | IGIC BAS

Трансмисионна електронна микроскопия

Апаратура:

Трансмисионен електронен микроскоп – TEM

Описание:

Определяне на структурата, фазовия състав и повърхностната морфология чрез Трансмисионен електронен микроскоп

Цени без ДДС:

Работа на електронния микроскоп:

  • 150.00 лв/час (за БАН)
  • 200.00 лв/час (за Университети)
  • 300.00 лв/час (за други организации)

Пробоподготовка 30.00 лв.

Интерпретация на TEM резултати – по договаряне

Контакти:

гл. ас. д-р Павел Марков

ел. поща: pvlmarkov@svr.igic.bas.bg
тел. +359 2 979 25 63

доц. д-р Диана Нихтянова
ел. поща: nihtianova@svr.igic.bas.bg